euro fondy

Fondy


Euro fondy


Slovenský vyhľadávač BEST.SK Surf.sk Vševedkov zoznam internetu TOPlist

Čerpanie fondov

Ako získať peniaze

Euro fondy

Čo je Národný strategický referenčný rámec

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) je základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky na programovanie využívania fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013.

Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámec pre intervencie fondov na európskej úrovni.


Obsahom Národného strategického referenčného rámca je analýza súčasnej situácie Slovenskej republiky, vízia a stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska vrátane priorít NSRR, členenie stratégie na operačné programy a financovanie NSRR.


Euro fondy

Aké sú jeho ciele?

Slovenská republika vstúpila do Európskej únie ako krajina, ktorej hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný v parite kúpnej sily, dosahoval len 48 % priemeru vtedajších 15 členských krajín. Strategický cieľ vytýčený na skrátené programové obdobie 2004 - 2006 (dosiahnuť úroveň 54 % priemeru EÚ) možno označiť ako začiatok riadeného procesu konvergencie Slovenskej republiky k úrovni dosahovanej v Európskej únii.

Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 formulovaný ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu približovania sa úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych a štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky.

Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený cieľ Slovenskej republiky je stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch, ktoré sa bude snažiť prostredníctvom financovania projektov v programovom období 2007 – 2013 naplniť.


Novinky, trailery, recenzie Filmy sťahuj . Potrebujete si požičať? ponúkame Vám informácie a nebankové Pôžičky . Zoznam slovenských úradov a všetky informácie čo potrebujete Daňový úrad , Úrad práce , Katastrálny úrad , Živnostenský úrad a ďalšie len u nás všetky naraz. Využite štátnu pomoc Fondy dotácie SR . Základné informáciena portále Banka online . Zoznam všetkých zľavových portálov a všetky Zľavy dňa len u nás. Inzerujte s predávajte v našej Inzercia zdarma .

euro fondy


Copyright © 2oo7-2013 CABIK  |  podoba layoutu: žiadný - styl 1  |  XHTML 1.1 a CSS2 validný